ඉවුම් පිහුම්

කන්න හිතෙන කෑම ජාති ගොඩක් පවුලේ සැමට ඔබේ අතින්ම හදල දෙන්න ඔබව දිරිමත් කරන තැන සහ අලුත් අලුත් කෑම වර්ග ට්‍රයි කරලා ඒ සතුට විදින්න අවස්ථාව සලසන එකම තැන.